ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบูรณาการทุกส่วนงานพร้อมรองรับการเดินทางผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 คาดผู้โดยสารเดินทางเฉลี่ยวันละ 145,000 คน ยกเว้นค่าบริการจอดรถฟรีโซน C ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 3 มกราคม 2566 เป็นของขวัญแก่ผู้ใช้บริการ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) คาดการณ์จำนวนผู้โดยสารเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่คาดผู้โดยสารเดินทางเฉลี่ยวันละ 145,000 คน ประสานหน่วยปฏิบัติงานในท่าอากาศยานปฏิบัติตามแผนอำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการช่วงวันหยุดยาว ยกเว้นค่าบริการลานจอดรถระยะยาวโซน C ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 3 มกราคม 2566ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบูรณาการทุกส่วนงานพร้อมรองรับการเดินทางผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566
(รวม 7 วัน) ทสภ.คาดการณ์จำนวนผู้โดยสารในภาพรวมที่เดินทางผ่าน ทสภ. รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,019,681 คนหรือเฉลี่ยวันละประมาณ 145,000 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ (รวมขาเข้า – ออก) จำนวน 771,244 คนและผู้โดยสารภายในประเทศ (รวมขาเข้า – ออก) จำนวน 248,437 คน

สำหรับประมาณการเที่ยวบินในช่วงดังกล่าวคาดว่าจะมีเที่ยวบิน รวมทั้งสิ้นจำนวน 5,443 เที่ยวบินหรือเฉลี่ยวันละ 778 เที่ยวบิน โดยแบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ (รวมขาเข้า – ออก) จำนวน 3,600 เที่ยวบิน
และ เที่ยวบินภายในประเทศ (รวมขาเข้า – ออก) จำนวน 1,843 เที่ยวบิน โดยมีสายการบินขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษและเช่าเหมาลำ (Extra & Charter Flight) จำนวน 15 สายการบิน รวมทั้งสิ้น 79 เที่ยวบิน แบ่งออกเป็นเที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 24 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 55 เที่ยวบิน ซึ่งสายการบินที่ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษมากที่สุด 3 อันดับแรก (รวมขาเข้า – ออก) คือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จำนวน 24 เที่ยวบินสายการบินจินแอร์ จำนวน 14 เที่ยวบิน และ สายการบินทีเวย์ จำนวน 8 เที่ยวบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบูรณาการทุกส่วนงานพร้อมรองรับการเดินทางผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

นายกิตติพงศ์ กล่าวว่า เพื่อให้การบริการผู้โดยสารในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความพร้อมในการรองรับผู้โดยสารที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทสภ. ได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการในด้านต่างๆ อาทิ เพิ่มเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่ตรวจหนังสือเดินทางทั้งขาเข้าและขาออก สนับสนุนการดำเนินงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 รวมทั้งจัดระเบียบคิวผู้โดยสารที่รอรับบริการ ตลอดจนจัดให้มีเจ้าหน้าที่ล่ามเตรียมพร้อมในการให้การสนับสนุนส่วนงานราชการหรือสายการบินเมื่อได้รับการร้องขอ นอกจากนี้ในส่วนของการให้บริการกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร ทสภ.ได้ตรวจสอบระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระให้มีความพร้อมในการรองรับปริมาณสัมภาระ พร้อมทั้งกำชับผู้ให้บริการภาคพื้นที่ให้บริการขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสารทั้ง 2 ราย คือ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟล์ทเซอร์วิส จำกัด ในการดำเนินการขนถ่ายสัมภาระให้ตรงตามเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์ในการให้บริการภาคพื้นให้เพียงพอท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบูรณาการทุกส่วนงานพร้อมรองรับการเดินทางผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

นอกจากนี้ ทสภ. ได้มีการจัดตั้งศูนย์ Single Command Center ตามสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อบริหารจัดการเรื่องความแออัดของผู้โดยสารที่มาใช้บริการ ณ ทสภ. ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ ทสภ. ปฏิบัติงานเวรตรวจติดตามบริเวณที่มีผู้โดยสารหนาแน่นผ่านกล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ทสภ. พร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานราชการ สายการบิน ผู้ประกอบการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ ณ ทสภ. เตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรักษาคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลต่อไป

สำหรับการให้บริการระบบขนส่งรถสาธารณะ ผู้โดยสารสามารถเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะที่เชื่อมต่อกับสนามบินได้หลายรูปแบบ อาทิ รถแท็กซี่ รถไฟฟ้า Airport Rail Link รถโดยสารสาธารณะต่างๆ และรถลีมูซีน
ของสนามบิน โดยในช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารใช้บริการหนาแน่น ทสภ. จะมีการประสานผู้ให้บริการรถสาธารณะต่างๆเตรียมรถให้พร้อมเข้ามาให้บริการแก่ผู้โดยสารในช่วงดังกล่าวให้เพียงพอและเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2566 ทสภ.ได้ยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน C ตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 มกราคม 2566 (รวม 6 วัน) ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้จำนวน 718 คัน โดยมีรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ – ส่ง ระหว่างลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน C และอาคารผู้โดยสาร ทุกๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบูรณาการทุกส่วนงานพร้อมรองรับการเดินทางผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่จะเดินทางเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง โดยเฉพาะในช่วงเวลาประมาณ 19.00 – 21.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารใช้บริการหนาแน่นซึ่ง ทสภ. ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยานในการให้คำแนะนำและจัดระเบียบแถวเพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว และสำหรับเที่ยวบินขาออกภายในประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ2 ชั่วโมง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

error: Content is protected !!