เทศบาลตำบลบางปู

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายธีรพล  ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความปรองดองกับประชาชนแบบบูรณาการ (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการฯณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางปู ชั้น 5เทศบาลตำบลบางปู

การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมการประสานความร่วมมือ และการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่เทศบาลฯ สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้เกิดความต่อเนื่อง อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเทศบาลตำบลบางปู

โดยใน ภาคเช้า ประชุมคณะกรรมการชุมชน ว่าด้วยเรื่อง โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า / การบริการเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย / การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบางปู / สรุปการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2566 โดยนำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  / การจัดตั้งกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 (ข้อ5) และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2566 (ข้อ5) / การจัดตั้งชุมชนจากเดิมจำนวน 46 ชุมชนเป็นจำนวน 50 ชุมชน / โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน / การรับเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ เทศบาลฯจะทำหนังสือแจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง / การดูแลเครื่องเล่น เครื่องออกกำลังกาย การแจ้งเทศบาลดำเนินการรื้อถอนเมื่อชำรุด / การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุโดยมีประธานและคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางปูเข้าร่วมประชุมเทศบาลตำบลบางปู

ส่วนภาคบ่าย ได้มีการ ประชุมจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตําบลบางปู เพื่อเลือกประธาน และคณะกรรมการชมรมฯ ซึ่งหลังจากนี้จะได้มีการประสานเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ ในอนาคตต่อไป

error: Content is protected !!