ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมคณะฯ ตรวจติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่จังหวัดสมุทรปราการ ตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการ

นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2  พร้อมคณะฯ ตรวจติดตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลที่จังหวัดสมุทรปราการ ตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ รับทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคและที่เกิดขึ้น ตลอดจนข้อเสนอแนะของจังหวัดเพื่อให้การปฏิบัติงานงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงข้อมูลบางน้ำผึ้ง

ประเด็นการตรวจติดตามในครั้งนี้ประกอบด้วย การส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครนา 2019 (COVID-19) , การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ,โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ,การแก้ปัญหาสิ่งปลูกสร้างของส่วนราชการที่ใช้งบประมาณแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ภายหลังจากร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมคณะฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และ Soft Power ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านธูปหอบสมุนไพร และการท่องเที่ยวแบบ Low Cabon ณ วัดจากแดง อำเภอพระประแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง โดยที่วิสาหกิจชุมชนบ้านธูปหอมสมุนไพร มีนายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา นายอำเภอพระประแดง นายสำเนาว์ รัศมิทัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง พร้อมสมาชิกสภาและกลุ่มชุมชนร่วมให้การต้อนรับ โดยนายกอบต.บางน้ำผึ้งได้พูดถึงความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชนบ้านธูปหอมสมุนไพร ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอพระประแดงที่มีทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ต่างเข้ามาเยี่ยมชมกันอย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ จากนั้นคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมชมการทำธูปหอมสมุนไพรและเยี่ยมชมการท่องเที่ยวแบบ Low Cabon ณ วัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 

error: Content is protected !!