จังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการความร่วมมือส่วนราชการต่างๆ เตรียมพัฒนา ฟื้นฟูคลองบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนอบต.บางน้ำผึ้ง

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายโชติพงศ์  เปล่งวิทยา นายอำเภอพระประแดง นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายสำปอง รัศมิทัต  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ  นายสำเนาว์ รัศมิทัต  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง  พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจคลองบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่บริเวณวัดบางน้ำผึ้งในไปจนถึงวัดบางน้ำผึ้งนอก เพื่อสำรวจแนวทางในการพัฒนาและฟื้นฟูคลองบางกระเจ้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บางน้ำผึ้ง

คลองบางกระเจ้าแห่งนี้เป็นลำคลองสายหลักในพื้นที่ 6 ตำบลกระเพาะหมูของอำเภอพระประแดง ไหลผ่านพื้นที่องค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ประกอบด้วย อบต.บางน้ำผึ้ง อบต.บางยอ อบต.บางกอบัว และอบต.บางกระเจ้า ซึ่งประชาชนยังคงใช้สัญจร และใช้สำหรับการเกษตรในพื้นที่ รวมทั้งยังเป็นสถานที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง และวัดสำคัญในพื้นที่ อาทิ วัดบางน้ำผึ้งใน วัดบางน้ำผึ้งนอก วัดกองแก้ว เป็นต้น แต่ปัจจุบันมีปัญหาลำคลองตื้นเขิน และมีสะพานกีดขวางเส้นทางการสัญจรทางน้ำทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางเนื่องจากสะพานต่ำเรือไม่สามารถลอดผ่านได้บางน้ำผึ้ง

จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้บูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในการพัฒนาและปรับปรุงคลองดังกล่าว เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการสัญจรและการเกษตร และสามารถเชื่อมโยงเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำในพื้นที่ 6 ตำบลกระเพาะหมูของอำเภอพระแดง ซึ่งจะเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

error: Content is protected !!