พ่อเมืองสมุทรปราการประธานเปิดงานมหกรรมเที่ยวชุมชนยลวิถี

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมชุมชนคุณธรรมต้นแบบสู่การท่องเที่ยว “เที่ยวชุมชน ผลวิถีไทย” โดยมีนางสุมลฑา เจริญศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ในนามคณะกรรมการจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ  กล่าวรายงาน ณ ตลาดน้ำเรือบิน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการพ่อเมืองสมุทรปราการประธานเปิดงานมหกรรมเที่ยวชุมชนยลวิถี

งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2566 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการในชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนสู่ชุมชนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านสร้างโอกาสและรายได้หลังวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Soft Power ในพื้นที่ ชุมชน ตามยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ. 2566 -2570) ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการสินค้าและบริการรวมทั้งส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ มีปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นอัตลักษณ์ที่โด่ดเด่นพ่อเมืองสมุทรปราการประธานเปิดงานมหกรรมเที่ยวชุมชนยลวิถี

ภายในงานผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มอบถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด ในการประกวดอาหารพื้นบ้าน4ประเภทรวม 12 รางวัล และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุนรวม 3 ราย นอกจากนั้นยังมีการเดินแบบผ้าไทยสืบสานงานศิลป์ผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสมุทรปราการโดยนางแบบมืออาชีพและนางแบบกิตติมศักดิ์เครือข่ายวัฒนธรรม 6 อำเภอ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เยี่ยมชมนิทรรศกาลชีวิตชุมชนการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยในวันที่ 10 กันยายน จะมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “เยาวชนลูกทุ่งเสียงทอง” และ “ลูกทุ่งเสียทอง” และร้านค้าสินค้ากว่า100ร้านค้าเข้าร่วมโครงการพ่อเมืองสมุทรปราการประธานเปิดงานมหกรรมเที่ยวชุมชนยลวิถี

error: Content is protected !!