รพ.ไทยนครินทร์

นพ. ไพฑูรย์ ขจรวัชรา ผู้อำนวยการปฎิบัติการ โรงพยาบาลไทยนครินทร์   เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเป็นประธานในพิธี  เป้าหมายเพื่อร่วมกันดูแลรักษาสุขภาพหัวใจให้กับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้มีหลักประกันและความคุ้มครองด้านการบริการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดตามแผนการรักษา 4 หัตถการในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือดที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์  ได้แก่ 1. ฉีดสีดูเส้นเลือดหัวใจตีบ 2. จี้ไฟฟ้าหัวใจ 3. ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวร 4. ทำบอลลูนและใส่ขดลวดเส้นเลือดหัวใจ  เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐานสากล ลดระยะเวลารอคอยการรักษาสะดวกและปลอดภัย ได้รับผลลัพธ์การรักษาที่ดี ลดอัตราเสียชีวิต หรือพิการของผู้ประกันตนได้ และสามารถกลับมาทำงานได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

รพ.ไทยนครินทร์

หากผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจและมีแผนการรักษาของแพทย์ที่จะต้องเข้ารับการรักษาตามรายการ 4 หัตถการดังกล่าว โรงพยาบาลต้นสังกัดของผู้ประกันตนสามารถส่งตัวผู้ประกันตนเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ หรือ กรณีที่ผู้ประกันตนประสงค์เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ สามารถติดต่อเพื่อเข้ารับการรักษาได้โดยตรง ซึ่งผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา และไม่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาส่วนเกิน (ไม่รวมค่าตรวจวินิจฉัยครั้งแรกก่อนรับการรักษา)รพ.ไทยครินทร์

error: Content is protected !!