อบต.บางน้ำผึ้ง

ที่ลานดนตรีเวทีในสวนตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานวันผึ้งโลก(World Bee Day) พร้อมร่วมตักบาตรน้ำผึ้งชันโรง โดยนายสำเนาว์ รัศมิทัต นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ปลัดอำเภอพระประแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน) สภาองค์กรชุมชนบางน้ำผึ้ง คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร สมาคมการค้า นวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย(TAITA)และเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งชันโรง เข้าร่วมโครงการ

อบต.บางน้ำผึ้ง

นายสำเนาว์ รัศมิทัต นายกอบต.บางน้ำผึ้งในฐานะประธานคณะจัดงานวันผึ้งโลก กล่าวว่า  ในทุกวันที่20 พฤษภาคม ของทุกปี ถือเป็นวันผึ้งโลก(World Bee Day) ซึ่งสหประชาชาติกำหนดไว้เพื่อส่งเสริมความตื่นตัวของประชากรเกี่ยวกับความสำคัญของผึ้งต่อโลกใบนี้ รวมถึง สร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาประชากรผึ้งที่ลดลง ซึ่งคณะจัดงานวันผึ้งโลกได้กำหนดให้มีการจัดงานวันผึ้งโลก ประจำปี 2565  เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของผึ้ง รณรงค์เกิดการอนุรักษ์และหวงแหนต่อประชากรผึ้ง ซึ่งปัจจุบันได้รับผลกระทบต่อการเพิ่มจำนวนประชากรผึ้ง ทั้งในเรื่องสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และการรุกรานป่าธรรมชาติ ทำให้ผึ้งมีจำนวนประชากรลดลง อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งชันโรงในตำบลบางน้ำผึ้งที่ดำเนินการส่งเสริมในรูปแบบแปลงใหญ่ผึ้งชันโรง เพื่อให้ตำบลบางน้ำผึ้ง มีผึ้งอยู่ทุกครัวเรือนตามชื่อตำบลนั้น

อบต.บางน้ำผึ้ง

error: Content is protected !!