บริษัท eep

อีอีพีกรุ๊ปเดินหน้าให้ความรู้ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องการจัดการขยะครัวเรือน เน้นสามารถจัดการให้ค่อยๆลดปริมาณลงได้ ถ้าทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาทั้งระดับต้นทางคือครัวเรือนด้วยการลดการสร้างขยะใหม่ และแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง ส่วนระดับกลางทางคือการเข้าเก็บขนขยะต้องจัดระบบใหม่ไม่จัดเก็บแบบเทรวม และปลายทางคือแหล่งกำจัดขยะต้องมีระบบการกำจัดขยะแต่ละประเภทด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธภาพถูกหลักสุขาภิบาล

เทพารักษ์

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเทพารักษ์ นางสาวชลลดา จิตอนงค์ ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์และกิจกรรมองค์กร กลุ่มบริษัท อีสเทิร์น     เอเนอร์จี้ พลัส จำกัดหรือ อีอีพี กรุ๊ป เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะชุมชนหรือขยะครัวเรือนให้หมดสิ้นหรือเป็นศูนย์ (Zero Waste Management) โดยใช้หลักการ 3Rs และการคัดแยกขยะอย่างง่ายๆสไตล์อีอีพี กล่าวคือคัดแยกขยะก่อนทิ้งตั้งแต่ต้นทางคือที่บ้าน ด้วยการแยกถุงขยะเปียกกับขยะแห้งออกจากกัน การนำขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยสำหรับพืชในแปลงปลูกพืชผักสวนครัวแบบคีย์โคน (Keycone) ที่บ้านเพื่อสร้างแหล่งอาหารให้ครัวเรือน ส่วนขยะแห้งนั้นให้แยกขยะรีไซเคิลประเภทที่สามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวออกมาก่อน แล้วจึงแยกขยะอีเล็คทรอนิกส์รวมถึงขยะที่เป็นวัสดุอันตรายออกมาจากขยะแห้งที่เหลือ เพื่อที่เมื่อขยะเดินทางถึงแหล่งกำจัดปลายทางจะได้ไม่เป็นชนวนเหตุเพลิงไหม้พื้นที่ฝังกลบขยะ นอกจากนี้ยังให้ความรู้เรื่องลดการใช้ภาชนะโฟม (No Foam) ซึ่งเป็นขยะประเภทย่อยสลายยาก โดยกิจกรรมในวันดังกล่าว มีนายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ นายชาตรี อยู่วัฒนะ รองนายกเทศมนตรี พร้อม คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลฯ, กำนันและฝ่ายปกครองร่วมเปิดงาน

เทพารักษ์

error: Content is protected !!