ที่สำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  ได้เดินทางมาพร้อมกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรีเพื่อมาดูพื้นที่การก่อสร้างศูนย์โอทอป โดยมี ส.ส.ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ นางอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา  พร้อมด้วย นายมาชัย ไพศาลธนสมบัติ ปลัดเทศบาลฯ  และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ และร่วมหารือการออกแบบสร้างศูนย์โอทอป  บริเวณชั้นล่างสำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ทางผู้บริหารเทศบาลตำบลแพรกษา โดยนางอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา และ ส.ส. ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ ได้เห็นความสำคัญของการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจฐานรากชาวบ้าน ผู้ผลิตสินค้าชุมชน สินค้าโอทอป ในจังหวัดสมุทรปราการ   โดยเตรียมจัดสร้างศูนย์โอทอป เพื่อเป็นศูนย์รวมของสินค้า ผลิตภัณฑ์โอทอปขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรปราการ  และจังหวัดต่างๆที่สนใจนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย    สำหรับการพูดคุยในครั้งนี้ได้เชิญโยธาและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี มาร่วมดูพื้นที่สำหรับวางแผนการก่อสร้าง  และการออกแบบศูนย์โอทอปให้มีความสวยงาม มีการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ได้อย่างเกิดประโยชน์มากที่สุด       สำหรับการจัดสร้างนั้นทางกรมการพัฒนาชุมชนจะมาดำเนินการจัดสร้างศูนย์โอทอปที่เป็นต้นแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจฐานรากของชาวบ้านในพื้นที่  ให้ได้มีช่องทางในเรื่องของการตลาด  การกระจายสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาและคนในครัวเรือน  ถือว่าความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลแพรกษา และกรมการพัฒนาชุมชน เป็นอีกมิติใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่นอกจากการดูแลงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังขยายการทำงานดูแลประชาชนในพื้นที่ให้มีช่องทางในการทำมาหากิน ช่องทางการตลาดสร้างรายได้  ทำให้มีความเข้มแข็งของครัวเรือนและชุมชนด้านการประกอบอาชีพผลิตสินค้าชุมชน สินค้าโอทอป

“ผมขอชื่นชมการบริหารงานของนางอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา และอดีตนายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา ส.ส.ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร ที่ได้ส่งเสริมด้านการศึกษา ด้านการพาณิชย์ ตลอดจนการดูแลทุกข์สุขของประชาชนได้เป็นอย่างดี  และขยายการบริหารงานเกิดการสร้างศูนย์โอทอปที่เทศบาลตำบลแพรกษา  ถือว่าความสำคัญเพราะทำให้เกิดช่องทาง การจำหน่ายส่งเสริมช่องทางการตลาดให้ผู้ผลิตสินค้าโอทอปจากชาวบ้านและถือว่าเทศบาลตำบลแพรกษาเป็นต้นแบบ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ นำไปเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดสร้างศูนย์โอทอปได้ด้วยเช่นกัน”อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าว

error: Content is protected !!