เทศบาลตำบลบางปู

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเอกลักษณ์  ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี โดยมี พันจ่าเอกวัชนันท์  วรางค์พิสุทธิ์ รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม1 ชั้น5 เทศบาลตำบลบางปู โดยเชิญทีมวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม และจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อสาธิตและฝึกปฏิบัติ ให้กับผู้ประกอบกิจการ ในสถานที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลตำบลบางปู หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ อบรมให้กับผู้ประกอบกิจการหรือผู้ดูแลสถานประกอบกิจการด้านอาหาร จำนวน 50 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการสุขาภิบาลอาหาร และเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่การพัฒนาสถานประกอบกิจการให้ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะทำให้อาหารมีความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภคเทศบาลตำบลบางปู

โดยมีหัวข้อในการอบรม ดังนี้ หลักการสุขาภิบาลอาหารและอันตรายที่เกิดจากอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดปลอดภัย  มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร   สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร การบริหารจัดการสถานประกอบกิจการด้านอาหาร

เทศบาลตำบลบางปู

ทั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ตามหลักสูตรการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ของกรมอนามัย การแบ่งกลุ่มสาธิตและฝึกปฏิบัติ เป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ 1 เรียนรู้วิธีการล้างผักและผลไม้ที่ถูกวิธี กลุ่มที่ 2 เรียนรู้วิธีการเลือกภาชนะ และเครื่องปรุงรสอาหาร กลุ่มที่ 3 เรียนรู้เทคนิคการตรวจทางด้านเคมี ชีวภาพในอาหารและการวัดอุณหภูมิและความเข้มแสง ภายหลังการอบรมมีการทำแบบทดสอบและสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับมอบวุฒิบัตรตามมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหารเทศบาลตำบลบางปู

 

 

error: Content is protected !!